บทที่ 1.

1.เริ่มต้นการใช้งาน Photoshop เบื้องต้น

          ในบทนี้เราจะดูกันถึงภาพรวมของการใช้ Photoshop เบื้องต้นอย่างคร่าวๆโดยการอ้างอิงจากองค์ประกอบต่างๆ ที่ปรากฎบนหน้าจอของโปรแกรม

เข้าสู่โปรแกรม Photoshop

          หลังจากเราได้ทำการติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop 6.0 เรียบร้อยแล้ว เราสามารถเรียการใช้งานโปรแกรม ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ คือ

1. Click mouse ที่ปุ่ม start

2.เลื่อน เมาส์เลื่อกคำสั่ง program > Adobe > photoshop 6 >Adobe photoshop 6

3.จะปรากฎหน้าจอแรกของโปรแกรม photoshop ขึ้น

2.ออกจากโปรแกม Photoshop

          หลังจากที่เราใช้งานโปรแกรม Photoshop เสร็จสิ้นแล้ว เราสามารถออกจากโปรแกรมได้ โดยเลือกคำสั่ง File > Exit หรือ ปุ่ม < Ctrl+Q > จะสิ้นสุดการใช้โปรแกรม

เราสามารถออกโปรแกรมออกจากโปรแกรม โดยวิธีอื่นได้อีก 2 วิธี แล้วแต่ความถนัด ดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1. Click mouse ที่ บริเวณมุมขวาของหน้าจอ

วิธีที่ 2. Click mouse ที่ บริเวณมุมบนซ้าย และ Click mouse ที่คำสั่ง close

ทุกครั้งที่เราต้องการออกจากโปรแกรม เพื่อสิ้นสุดการทำงาน Photoshop จะทำการปิดไฟล์ทุกไฟล์ ที่เปิดใช้งานอยู่ก่อนโดยอัตโนมัติ ดังนั้น เราควร save ไฟล์ทุกไฟล์ ก่อนออกจากโปรแกรม

3.หน้าจอแรกของโปรแกรม Photoshop

เมื่อเราเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม หน้าจอแรกที่พบ จะประกอบด้วย องค์ประกอบต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่การใช้งานแตกต่างกันออกไป เราจึงต้องทำความเข้าใจ กับส่วนประกอบต่างๆของหน้าจอ

ที่ปรากฎคร่าวๆ ดังต่อไปนี้ คือส่วนบนสุด ด้านซ้าย เป็นสัญลักษณ์ของ Photoshop 6.0

ด้านขวา เป็นปุ่มควบคุมการทำงานของโปรแกรม

ถัดมาคือ แถบคำสั่ง ( Menu bar)

ถัดมา เป็นแถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือที่ใช้งาน ( Tool Options Bar)

ด้านซ้ายคือ กล่องเครื่องมือ ( Tool box)

ด้านขวาคือ Palette ที่รวบรวมคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ

4. Menu Bar (แถบคำสั่ง)

          เป็นแถบที่ใช้เก็บคำสั่งหลักต่างๆของโปรแกรม โดยเราสามารถเรียกใช้คำสั่ง ในแถบคำสั่งได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
          1. Click mouse ที่แถบคำสั่ง จะปรากฎแถบคำสั่งย่อย
          2.Click mouse เลือกแถบคำสั่งย่อยที่เราต้องการ

คำสั่งใน Menu Bar มีทั้งหมด 9 คำสั่ง ดังต่อไปนี้

– File เป็นคำสั่งทำงานเกี่ยวกับไฟล์ เช่นการเปิด – ปิดไฟล์

– Edit เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการตัดแต่งต่างๆ เช่น Cut, copy

– Image เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการปรับภาพทั้งภาพ

– Layer เป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการปรับแต่งภาพในแต่ละเลเยอร์ และเรียงลำดับก่อนหลัง

– Select เป็นแถบคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการ พื้นที่ที่เลือก

– Filter เป็นแถบคำสั่งที่เกี่ยวกับการปรับแต่งเปลี่ยนภาพอัตโนมัติ

– View รวบรวมคำสั่งการกำหนดมุมมองภาพในรูปแบบต่างๆ การย่อ การขยาย

– Window รวบรวมคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหน้าต่างแต่ละหน้าต่างที่ปรากฎบนหน้าจอ

– Help รวบรวมวิธีการใช้งาน และคำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop

5. Toolbox (กล่องเครื่องมือ)

          เป็นกล่องสี่เหลี่ยม ที่ปรากฎทุกครั้งเมื่อเปิดโปรแกรม สำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานการทำงาน Toolbox จะมีลักษณะเป็นไอคอนรูปภาพ สามารถเรียกใช้งานได้ง่าย เพียงการ Clickmose ที่ไอคอนคำสั่ง ที่เราต้องการเท่านั้น

ไอคอนที่มีรูปสามเหลี่ยมเล็ก ๆ  อยู่ แสดงว่า มีเครื่องมืออื่น ๆ ซ่อนอยู่อีกภายใต้ไอคอนนั้น ๆ เราสามารถดูเครื่องมือที่ซ่อนอยู่นั้นได้ โดย Click mouse ค้างไว้ ดังตัวอย่าง Tool Option bar

          เป็นแถบตัวเลือกสำหรับกำหนดค่าการทำงาน ( Option) ของเครื่องมือใน Toolbox ที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นฟังก์ชั่น ที่เพิ่มเข้ามาใน Photoshop 6.0 เพื่อช่วยให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น

          จากรูป เป็นการใช้งานเครื่องมือ Lasso Tool อยู่ ถัดมา เป็นการเลือก Option ต่าง ๆ เพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานของ Lasso Tool ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Lasso Tool หากต้องการลดขนาด ของ Tool bar ให้เหลือเป็น และเราสามารถ ดับเบิ้ลคลิกอีกครั้ง เพื่อให้กลับเป็นแบบเดิม

TIP   

            การกำหนดค่าความละเอียด ในการแสดงผลของจอภาพ ( Resolution) จะมีผล ต่อการแสดงค่าตัวเลือก ที่มีอยู่ใน Tool Option bar ดังนี้

 

1. Click mouse ขวาที่หน้าจอ Desktop จะได้      

          Resolution = 640 x 480 pixel ค่าการทำงานของอุปกรณ์บางส่วนจะหายไป

          Resolution = 800 x 600 pixel แสดงค่าการทำงานของอุปกรณ์ครบทุกส่วน

          Reolution = 1024 x 780 pixel แสดงค่าการทำงานของอุปกรณ์ครบทุกส่วน และมีหน้าจอเพิ่มเติม เข้ามาใช้สำหรับ Palette

          เราสามารถลากเมาส์นำ Palette มาเก็บ และเปิดใช้งานได้อย่างสะดวก ทำให้มีพื้นที่การทำงานได้มากยิ่งขึ้น

6. Palette

          เป็นที่รวบรวมคุณสมบัติการทำงาน Option ของเครื่องมือต่าง ๆ เราสามารถเลือกปรับแต่งการใช้งานได้โดยง่าย โดยไม่ต้องเปิดหาที่แถบคำสั่งอีกต่อไป ใน Photoshop 6.0 จะมี 12 palette ซึ่งรายละเอียดเราจะกล่าวต่อไป

7.การใช้งาน Palette

          เราสามารถใช้งาน Palette ได้โดยการ Click mouse ที่Tab หัวเรื่องของ Palette นั้นๆ

การเคลื่อนย้าย Palette

          เราสามารถแยก-รวม เคลื่อนย้ายแต่ละ Palette ได้ โดยการ Click ที่ Tab หัวเรื่อง และลากไปไว้ใน

ตำแหน่งที่ต้องการ

8.การเปิด-ปิด Palette

          เราสามารถเปิด-ปิด Palette แต่ละ Paletteได้ โดยการใช้คำสั่งที่แถบเมนู Window >Show… (เปิด) และ Window >Hide… (ปิด) หรือ Click mouse ปิดที่

9.เมนูคำสั่งของ Palette

          แต่ละ Palette จะมีเมนูคำสั่งของตัวเอง เพื่อควบคุมการทำงาน เราเรียกเมนู ในแต่ละ Palette ได้โดยการ Click mouseที่ และ Click mouse เลือกคำสั่งที่ต้องการ

โฆษณา

Posted: กุมภาพันธ์ 25, 2011 in Uncategorized

โครงงานการเจริญเติบโตของราก

ผู้จัดทำ นายอำพล นาคูณ

อาจารย์ผู้สอน อ.คเชนทร์ กองพิลา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจการเจิญเติบโตของรากมากขึ้น

คำถาม

พืชทำไมต้องมีการเจริญเติบโต

พืชเติบโตได้อย่างไร

การเจริญเติบโตของพืช

Posted: กุมภาพันธ์ 4, 2011 in Uncategorized